Menü
0 Termék: 0 Ft

A jelen pontban foglalt jogosultságok és kötelezettségek kizárólag azon vevőt illetik meg illetve terhelik, aki: a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, és a Webáruházban aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje („fogyasztó”).

A Webáruházban az Üzemeltető kizárólag termékeket értékesít, szolgáltatásokat nem. A fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén jogosult a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult elállási jogát gyakorolni.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

(a)              olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; továbbá

(b)              olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

(c)              olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

Az elállási jog gyakorlása és következményei

Ha a fogyasztó élni kíván a fent meghatározott elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatot köteles eljuttatni postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján, a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén az Üzemeltető részére. Az elállási szándékot tartalmazó nyilatkozat lehet az elállási mintanyilatkozat, vagy bármely más olyan nyilatkozat, amellyel a fogyasztó valamely konkrét rendeléstől egyértelmű nyilatkozattal eláll.

Elállási mintanyilatkozat letöltése 

Ha a fogyasztó „Az elállás joga” 2. bekezdésben megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Üzemeltető részére, úgy a fogyasztó határidőben gyakorolta az elállási jogát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az Üzemeltető a fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztó felé.

A fogyasztó köteles elállás esetén a megrendelt terméket az Üzemeltető ÁSZF-ben feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül hiánytalanul visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költsége a fogyasztót terheli, az Üzemeltetőnek ennek megfelelően az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a fogyasztót más költség nem terheli.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Üzemeltető visszatéríti a fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy fogyasztó az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Az Üzemeltető jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Üzemeltető a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A pénz visszatérítése során az Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Az Üzemeltető követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Írj nekünk